Haarlem 2040

Onze stad in de toekomst

Haarlem werkt aan een visie op de toekomst. Hoe wonen, werken en bewegen wij ons in 2040 in de stad? Heel veel dingen weten we nog niet, bijvoorbeeld: hoe is de bevolkingssamenstelling in 2040? Zijn we nog een zelfstandige stad, of onderdeel van een metropoolregio? Streven we nog steeds naar een klimaatneutraal Haarlem of hebben zich dan al oplossingen aangediend. En wat betekent het als veel meer Haarlemmers langer zelfstandig blijven wonen? Zomaar wat vragen waar je heel wat ideeën of wensen over kunt hebben, of misschien droom je wel van heel andere oplossingen voor de stad?
Een doel uitzetten voor het Haarlem van de toekomst is belangrijk. We leven nu in een stad met een menselijke maat, met een oorspronkelijk karakter en voldoende ruimte voor inspiratie. Dat willen we niet alleen behouden voor de toekomst; we willen de stad nóg beter en mooier krijgen dan –ie nu is. In Haarlem hebben we een groot aantal wensen op dat gebied. De vraag is, waar leggen we accenten, welke trends willen we adopteren om nieuw beleid te maken en met welke technologische ontwikkelingen moeten we rekening houden. Kortom; hoe gaan we de stad van de toekomst vormgeven. Dat is een ambitieus streven, en daarom nodigen we zoveel mogelijk Haarlemmers uit om mee te denken.

Juni was de maand van de toekomst. Een maand waarin vanaf de feestelijke aftrap in de Philharmonie op 8 juni, groepen bewoners, experts, bestuurders, raadsleden, ondernemers, ambtenaren, jongeren én kinderen bij elkaar kwamen om na te denken over de vraag wat voor stad Haarlem in 2040 wil zijn. Het waren bijeenkomsten waar mensen tot goede gesprekken kwamen, vol ambities en goede wensen. Waar sommige woorden vaak vielen: ontmoeting, verbinding, klimaatneutraal, loslaten, functiemenging, kwaliteit, tweedeling… Zie dit filmpje voor een sfeerimpressie van die bijeenkomsten.

Haarlemmerhout
raadzaal Haarlem
Arrow
Arrow
Slider

Haarlem Nu

De Staat van Haarlem geeft een beeld hoe Haarlem ervoor staat op thema’s als economie, wonen, leefbaarheid, veiligheid en bevolking.
‘De Staat’ is een digitaal document waarin je op thema’s en onderwerpen kan doorklikken.

Trends en ontwikkelingen

Bij het opstellen van de visie Haarlem2040 maken we gebruik van bestaande gegevens zoals die over trends en ontwikkelingen van de Gemeenten van de Toekomst  en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast hebben we voor elk thema ons oor te luisteren gelegd bij interne en externe experts. Al die kennis dient als input voor zes debatavonden in de stad. We willen met u het gesprek aangaan om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de stad waar de Haarlemmers van de toekomst in zouden willen leven, wonen en werken.

Demografie

more-icon

Economie

more-icon

Ecologie & Energie

more-icon

Informatietechnologie

more-icon

Sociaal Maatschappelijk

more-icon

Overheid & Maatschappij

more-icon

Mobiliteit

more-icon

Praat mee in de stad

Hoe breng je al die geluiden, volgeschreven vellen, post-its, beelden en ideeën uit de stad samen tot één visie? De week van 4 tot en met 8 juli was benoemd tot schrijfweek. Haarlemmers waren elke dag welkom om te zien hoe de opbrengsten werden geclusterd en om te zien hoe die kluwen van woorden tot een rode draad leidde die we de denkrichting hebben genoemd. De uitgeschreven denkrichting is te vinden in het koffertje van de toekomst en de bijlage Ambities uit de stad.

Klik hier voor de verslagen van alle bijeenkomsten

...

Demografie

 • Er zijn steeds meer alleenstaanden en kleinere huishoudens.
 • Regionalisering neemt toe; dat betekent een onzekere en ruimtelijk ongelijke bevolkingsontwikkeling in Nederland.
 • Minder groen (het aantal jongeren daalt) en meer grijs (het aantal ouderen neemt sterk toe).
 • Toename van gezonde/vitale ouderen.
 • Culturele diversiteit; meer mensen immigreren dan emigreren. Recente immigratie uit conflictgebieden. Er zullen steeds en soms onverwachte veranderingen plaatsvinden.

...

...

Economie

 • De arbeidsmarkt verandert; dat komt door technologisering en flexibilisering van arbeid; Haarlemmers werken steeds minder in Haarlem. De cultuursector is op zoek naar nieuwe verdienmodellen.
 • De economie lijkt richting een deeleconomie te gaan; van bezit naar gebruik. De informele economie is in opkomst.
 • Haarlem voelt steeds meer invloed van buitenaf. Het toerisme groeit; er is steeds meer regionale en zelfs internationale samenwerking en handel. Dit is een gevolg van de groei en zwaartepuntverschuiving van de mondiale bevolking en economie. Tegelijkertijd met globalisering ontstaat er ook juist een trend richting lokale oriëntatie.
 • Er is steeds meer aandacht voor de toegevoegde waarde van het product; rendement van geluk speelt een rol in ondernemingen.
 • De schaarste van grondstoffen nodigt uit tot nieuwe oplossingen en nieuwe spelers, duurzame energie heeft impact; men is bezig een circulaire economie te ontwikkelen.
 • Er is een voortgaande schaalvergroting van de productie en dienstverlening.

Sociaal Maatschappelijk

 • De tweedeling in leefstijlen neemt toe en die zorgt weer voor een toename van verschil in gezondheid. De solidariteit waar gezonde rijke mensen gezondheidszorg voor arme, ongezonde mensen betalen, komt onder druk te staan.
 • Over het algemeen lijkt de trend te ontstaan dat we minder rijk worden; er is een afname van vermogen. Daarentegen wordt een kleine groep rijken steeds rijker.
 • Zieke, oudere mensen wonen langer thuis. Dit valt samen met de trend dat zorg dichtbij en integraal wordt geleverd.
 • Er is meer aandacht voor preventie; van cure naar care, preventie
 • Zorg wordt geboden vanuit de visie dat ieder mens uniek is en zorg op maat nodig heeft; dit heeft gevolgen voor de persoonlijke invulling van wonen, welzijn, zorg, decentralisatie zorg.

 

...

...

Ecologie en Energie

 • Een toenemend bewustzijn en aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving
 • Opwarming van de aarde. Een klimaatadaptieve leefomgeving is nodig om waterpieken op te vangen en hittestress tegen te gaan; kijk naar de afspraken van de klimaattop Parijs. CO2 uitstoot moet fors worden verminderd.
 • Voedsel: meer lokaal, biologisch en verantwoord.
 • Afval: meer waarde halen uit minder afval (circulaire economie).

Informatietechnologie

 • Mobilisatiekracht en community-vorming; mensen weten elkaar makkelijker te vinden via social media. Mensen worden mondiger. De politiek wordt interactiever, door toename van gebruik van internet wordt de informatie transparanter.
 • Smart living voorziet in een toename van technologie in onze leefomgeving.
 • Toename van digitale dienstverlening en toename van Big Data geven meer inzicht in behoeften van mensen en gedragspatronen van groepen mensen. Het risico hiervan is de aantasting van privacy van mensen.
 • Informatiebeschikbaarheid. Just in Time Management; we baseren beslissingen baseren op basis van actuele gegevens.

...

...

Overheid en Maatschappij

 • De relatie tussen burger en overheid verandert, waarbij de burgers steeds meer initiatief nemen en de overheid steeds meer een faciliterende positie inneemt.
 • Verschuiving van taken waarbij gemeenten steeds meer taken krijgen (decentralisatie); verschuiving van zeggenschap van nationaal naar Europees niveau.
 • Door decentralisatie neemt de noodzaak voor gemeenten om samen te werken toe. Er ontstaan grotere gemeenten maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken  met andere gemeenten, instellingen en bedrijven.
 • Meer diversiteit in politiek landschap. Het aantal (lokale) partijen waarop gestemd kan worden neemt toe.
 • Minder inkomsten en hogere uitgaven voor gemeenten.

Mobiliteit

 • Flexibelere mobiliteitskeuzes betekenen dat mensen geen auto's hoeven te bezitten om toch mobiel te zijn.
 • Door slimme telecom-, ict- en automatiseringstoepassingen is het mogelijk een sluitende vervoersketen te realiseren. Verschillende vervoersopties worden probleemloos aan elkaar gekoppeld.
 • Alternatieve brandstoffen.
 • Alternatieve vervoersmiddelen: E-bike, drones.
 • Mobiliteit wordt steeds slimmer en voorziet in informatie voor de gebruiker (bijvoorbeeld waar zijn vrije parkeerplaatsen) en in informatie voor voertuigen (zelfsturende auto’s).
 • Het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag; werken en mobiliteit kunnen steeds beter worden gecombineerd.

...

Meer weten, of vragen over het proces Haarlem2040?
Neem dan contact op via haarlem2040@haarlem.nl of vul onderstaand formulier in

captcha